Thursday, August 27, 2009

Nu Gelo...

Tengah poe ereng-erengan, sim kuring jeung babaturan balik gawe ngajar di sakola negeri anu kaitung alus jeung palalinter muridna. Salian ti eta, abong sakola alus, tempatna ge di tengah kota, ngarendeng jeung gareja katederal anu tohaga jieunan walanda.

Biasana sim kuring jeung babaturan ari balik sakola resep leumpang mapay trotoar gigireun gareja, pedah hieum ku tatangkalan jadi iuh jeung seger hawana.
Ngan geus 3 bulan ieu babaturan teh unggal ngaliwat kadinya sok rada meped leumpang patutur-tutur tukangeun sim kuring. Kusabab geus 3 bulan aya jalma gelo nu ngadon diuk, sare, dahar didinya. Eta nu gelo sok noroweco sorangan. Mun teu kitu sok hayoh ngasong-ngasongkeun leungeun menta duit kanu sakur nu ngaliwat.
Gigireun trotoar aya susukan garing. Ti saprak aya nu gelo didinya, eta susukan jadi bau teu ngeunah, sigana mah dijieun kakus ku nu gelo teh.

Lainna indit ayeuna teh kalahka nambahan deui nu gelo hiji. Ku sim kuring jeung babaturan sok disebut adina nu gelo nu kahiji. Pedah sarua lodro jeung bau. Buuk gimbal, beungeut jeung awakna hideung pinuh ku daki.. Najan teu menta duit, nu gelo ieu mah make calana morosot. Sakapeung mah kaciri keur gagaro bari nololkeun 'etana'. Atuh babaturan kuring beuki sieuneun.

Tadi beurang aya hiji deui nu kasebut 'gepeng' keur sare di trotoar teu jauh ti nu garelo. Dina hate sim kuring ngahelas.. ku lemah iman jelema nepikeun ka bisa gelo. Mun lain sabab panyakit, eta jelema teu kuat nyanghareupan cocoba ti Gusti Alloh. Anu nyeiun heran, salila-lila eta nu gelo didinya, can aya anu bisa atawa wani 'ngamankeun'. Padahal nu geus disebutkeun tadi, eta tempat ayana di tengah kota, deukeut jeung balekota, pusatna pamarentahan. Pernah sim kuring nanyakeun ka babaturan anu digawe di pusat pamarentahan kota, kunaon can aya anu ngamankeun eta jelema garelo teh. Jawabna cenah, sok aya nu ngaku dulur jeung nu gelo teh mun petugas rek 'ngamankeun'. Jadi sakumaha ngagangguna ge petugas teu bisa nanaon jang ngamankeunana. Mun kieu carana mah berarti unggal poe kudu leumpang untuy-untuyan bari dipeped ku babaturan... buseeettt teuing...

No comments: